Close
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Biz, NOVA Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.probike.com.tr alan adlı web sitesi (“Site”) aracılığıyla verilen hizmetlerden yararlanmak istediğiniz takdirde hangi kişisel verilerinizi hangi kapsam ve koşullarda işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

 

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi;

 

Demografik Veriler: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri;

 

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı adı, şifre bilgisi, Siteye son giriş tarihi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi;

 

İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve modeli, Site üzerinde gerçekleştirilen hareketler;

 

Trafik Verileri: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa üye kimlik bilgileri.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

 

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Siteye üyelik kaydınızın yapılması, Site alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı kimliklerini doğrulamak ve dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek amaçlarıyla,

 

Demografik Veriler: Siteye üyelik kaydının yapılması ile Site alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla,

 

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi, kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Sitedeki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü, Sitede oluşabilecek hataların giderilmesi, kullanıcı kimliklerini doğrulamak ve dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Site alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla,

 

İşlem Bilgisi: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi amaçlarıyla,

 

Trafik Verileri: Mevzuattan kaynaklanan kanuni zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, ve Kişisel verileriniz ayrıca üyelik sözleşmesi ve hizmetin ifası nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarda haklarımızın korunması ve kullanılması amacıyla ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde, *Kimlik ve İletişim Bilgisi, Demografik Veriler, İşlem Güvenliği, ve İşlem Bilgisi web sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla web sitemizin altyapı hizmetini aldığımız firmaya, *Kimlik ve İletişim Bilgisi, Demografik Veriler, İşlem Güvenliği, İşlem Bilgisi ve Trafik Verileri, web sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile verilerin depolanması amaçlarıyla yurtdışında bulunan sunucu hizmeti aldığımız firmaya, *Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza, *Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Şirketimiz, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Sitede yer alan iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla toplanmaktadır. Ayrıca Sitemizi ziyaret etmeniz halinde, kişisel verileriniz çerezler vasıtasıyla toplanmakta olup buna ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (Trafik verilerinin saklanması),
 • Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Veri
 • güvenliğinin sağlanması),
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin
 • gerekli olması (Üyelik sözleşmesinin yürütülmesi),
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması
 • (Üyelik sözleşmesinin yürütülmesi),
 • Açık rızanızın bulunması (Verileriniz Sitemizin alt yapı hizmetini aldığımız
 • yurtdışında bulunan sunucuya aktarılabilmesi ancak açık rızanızın
 • bulunmasına bağlıdır.)

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, www.probike.com.tr adresinde bulunan form ile; size ait güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin NOVA@hs01.kep.tr adlı KEP adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Necatibey Cad. No:70/B Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi info@NOVA.com.tr adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Veri Sorumlusu : NOVA Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi

Adres : Necatibey Cad. No:44/B Karaköy Beyoğlu/İstanbul